Verhuurvoorwaarden

Geachte klant,
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren van campers. Uw contractpartner is de betreffende verhuurlocatie ter plaatse, hierna te noemen „verhuurder“. U wordt verzocht deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen!

 1. Inhoud van de overeenkomst
  De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op een gehuurd voertuig. Het gebruik van het gehuurde voertuig door de huurder geschiedt op eigen risico. De verhuurder is geen reisdiensten verschuldigd en in het bijzonder geen totale reisdiensten. De huurovereenkomst geldt voor de overeengekomen periode.
 2. Minimumleeftijd, rijbewijs, feitelijke bestuurder
  2.1 Voor het huren en besturen van het voertuig geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Voor voertuigen boven de 3,5 ton geldt een minimumleeftijd van 25 jaar. Zowel de huurder als ook alle bestuurders moeten minimaal een jaar, voor voertuigen boven de 3,5 ton minimaal 3 jaar, in het bezit zijn van een voor het eigen land geldig rijbewijs waarmee het gehuurde voertuig bestuurd mag worden. Er wordt met nadruk op gewezen dat verschillende voertuigen van de verhuurder een totaalgewicht hebben van meer dan 3,5 ton en dat voor het besturen van deze voertuigen een overeenkomstig rijbewijs nodig is. Houders van een rijbewijs in de categorie B moeten de verhuurder raadplegen over het technisch maximaal toelaatbaar totaalgewicht van het door de huurder gehuurde voertuig.
  2.2 Voor de overdracht van het voertuig moeten de huurder en alle verdere bestuurders ieder hun rijbewijs en een geldig ID/paspoort tonen. Er wordt op gewezen dat het tonen van een internationaal rijbewijs (bijvoorbeeld door degenen die geen onderdaan zijn van een van de EU-lidstaten) door de verhuurder of officiële instanties van het land geëist kan worden. Als door gevolg van het niet kunnen overleggen van deze documenten de overdracht vertraagd wordt gaat dit ten laste van de huurder. Als bij het huren het benodigde
  rijbewijs niet kan worden getoond geldt het voertuig als niet opgehaald. In dat geval gelden de overeenkomstige annuleringsvoorwaarden.
  2.3 Het voertuig mag alleen bestuurd worden door de huurder en de bij de huur aangegeven personen.
  2.4 De huurder is verplicht de namen en adressen van alle bestuurders die de huurder het voertuig laat besturen te registreren en aan de verhuurder mee te delen, ook al is dit voor een korte periode. De huurder is jegens de verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van andere toegelaten bestuurders.
 3. Huurprijs, verzekeringen
  3.1 De huurprijs bestaat uit de basishuurprijs en de kosten van het service-tarief voor elke verhuur. De hoogte van de basishuurprijs evenals het service-tarief worden vastgesteld op basis van de prijslijst die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
  3.2 De basishuurprijs omvat naast de vergoeding voor gebruik van het gehuurde voertuig: allrisk verzekering met een eigen risico van maximaal € 1.250,00 per schadegeval, onbegrensd aantal kilometers en eventueel onderhoud en reparaties tijdens de huurperiode, voor zover deze niet zijn terug te voeren op verkeerd gebruik. Brandstof- en gebruikskosten zijn voor rekening van de huurder.
  3.3 De basishuurprijs wordt als dagprijs per aangebroken etmaal berekend.
  3.4 Huurprijzen gelden steeds vanaf de huurlocatie tot het in retour nemen door de huurlocatie. Terugbrengen op een andere dan de vertreklocatie is niet mogelijk.
 4. Boeking, annulering en omboeking
  4.1 Voor zover partijen geen andere afspraken hebben gemaakt heeft de huurovereenkomst betrekking op de gekozen voertuigcategorie, niet op een bepaald voertuigtype of een bepaald oppervlakte. Dit geldt ook als in de beschrijving van de voertuigcategorie als voorbeeld een bepaald type voertuig wordt vermeld. De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurder om te boeken op een gelijkwaardig voertuig of voertuig van een hogere klasse.
  4.2 De huurder ontvangt in eerste instantie een offerte met een gegarandeerde beschikbaarstelling van het voertuig. Voor zover niet anders aangegeven in de offerte dient hij vervolgens binnen 5 dagen een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag, met een minimum van € 300,00 te voldoen aan de verhuurder. Als de aanbetaling binnen deze termijn bij de verhuurder binnen is, is de reservering voor beide partijen bindend.
  4.3 Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren dienen de volgende annuleringskosten aan de verhuurder te worden betaald: tot en met 61 dagen voor vertrek 30% van de huurprijs; vanaf dag 60 tot en met dag 31 voor vertrek 50% van de huurprijs; vanaf dag 30 85% van de huurprijs; op de verhuurdag of bij het niet ophalen van het voertuig 95% van de huurprijs.
  4.4 De huurder kan tot uiterlijk 30 dagen voor de oorspronkelijk overeengekomen huuraanvang eenmalig een voertuig uit een andere voertuigcategorie kiezen voor zover er vrije capaciteit is en als de totale huurprijs niet lager wordt. Er worden hiervoor per omboeking € 50,00 administratiekosten gerekend. Latere omboekingen zijn niet mogelijk. De huurder heeft wel de mogelijkheid om te annuleren en aansluitend opnieuw te boeken. Er kan geen wettelijke aanspraak worden gemaakt op omboeken of veranderen van data.
 5. Betalingsvoorwaarden
  Nadat de boeking definitief is dient de totale huurprijs tot uiterlijk 40 dagen voor huuraanvang, vrij van kosten voor de ontvanger, door de verhuurder te zijn ontvangen. Bij boekingen op korte termijn (minder dan 40 dagen voor huuraanvang) dient de volledige huurprijs direct betaald te worden bij het definitief maken van de boeking.
 6. Borgsom
  6.1 De huurder betaalt de verhuurder een borgsom ter hoogte van € 1.250,00. De borgsom dient uiterlijk bij de voertuigoverdracht met EC-kaart, Mastercard Visa Card betaald te worden. Per CreditCard betaling rekenen wij 3% creditcardkosten. Het betalen van de borgsom met een prepaid creditkaart met tegoed of contant is niet mogelijk.
  6.2 De verhuurder zal nadat het voertuig geretourneerd is, met inachtneming van de voorwaarden in de huurovereenkomst, de borgsom afrekenen en het resterende bedrag uitbetalen.
  6.3 Het huurobject wordt alleen overgedragen als naast het vooruitbetaalde huurbedrag ook de overeengekomen borgsom betaald is. De verplichting om de overeengekomen huur te betalen wordt hierdoor niet aangetast.
 7. Overdracht, retour
  7.1 Het gehuurde voertuig wordt aan de huurder in een volgens de overeenkomst afgesproken staat overgedragen. De staat van het voertuig wordt zowel bij de overdracht als bij de inname door de partijen beschreven en dit rapport wordt door een handtekening bevestigd. Het overdrachtsrapport van het voertuig is onderdeel van de overeenkomst.
  7.2 De huurder is verplicht om voor vertrek deel te nemen aan een uitgebreide uitleg over het voertuig door een verhuurmedewerker. De verhuurder kan de overdracht van het voertuig weigeren tot de uitleg over het voertuig heeft plaatsgevonden. De door de huurder veroorzaakte vertragingen bij de overdracht zijn voor kosten van de huurder.
  7.3 Als het voertuig uit de geboekte voertuigcategorie niet ter beschikking staat, of het individueel geboekte voertuig niet door de verhuurder beschikbaar gesteld kan worden, heeft de verhuurder het recht om een in grootte en uitrusting vergelijkbaar, of een groter voertuig ter beschikking te stellen. Daardoor ontstaan voor de huurder geen extra huurkosten. Als er een kleiner voertuig
  aangeboden en door de huurder geaccepteerd wordt, zal het prijsverschil tussen beide voertuigen verrekend worden.
  7.4 De overdracht vindt plaats op maandag t/m vrijdag tussen 14-17 uur, de inname van maandag t/m vrijdag tussen 9-11 uur. De tijden zoals afgesproken in de overeenkomst zijn van toepassing. Op zaterdagen vindt alleen overdracht en inname plaats als dat voorafgaand afgesproken is en tegen extra kosten volgens de actuele prijslijst. Op zon- en feestdagen is er geen overdracht en inname mogelijk. Overdrachts- en innamedag worden samen als een dag
  berekend, voor zover dit samen niet meer dan 24 uur is.
  7.5 De huurder is verplicht om het voertuig bij het aflopen van de huurperiode in de zoals in de overeenkomst omschreven staat op de afgesproken plaats op de onder artikel 7.4 genoemde tijden terug te brengen en de inname met een locatiemedewerker af te wikkelen. Alvorens het voertuig te retourneren moet de huurder de binnenkant onberispelijk hebben schoongemaakt. Als dit niet het geval is zijn de ontstane schoonmaakkosten voor rekening van de huurder. Als het toilet gedeeltelijk of geheel door de verhuurder schoongemaakt moet worden komt het vooraf bepaalde bedrag voor schoonmaak
  van € 180,00 voor rekening van de huurder. De inname van het voertuig wordt bevestigd door de handtekening op het innamerapport.
  7.6 Bij retour na de schriftelijk overeengekomen tijd berekent de verhuurder per aangevangen uur de prijs volgens de actuele prijslijst (echter maximaal de totale dagprijs voor iedere dag die te laat is). Kosten die ontstaan doordat een volgende huurder of een andere persoon een claim bij de verhuurder legt vanwege het te laat retourneren van het voertuig zijn voor kosten van de huurder. De verhuurder zal in het geval van een te late retour niet akkoord gaan met het voortzetten van de huurovereenkomst.
  7.7 Restitutie bij het te laat ophalen van het voertuig of bij het voortijdig retourneren van het voertuig is niet mogelijk. Als het de verhuurder lukt om het voertuig verder te verhuren wordt de aangevangen huur uit deze verhuur met inachtneming van het vaste servicetarief op basis van de actuele prijslijst in mindering gebracht op de huurprijs.
  7.8 De voertuigen worden volgetankt overgedragen en moeten volgetankt worden geretourneerd. Als dit niet het geval is zal bovenop de kosten voor een volle tank een tanktarief van € 20,00 bruto plus € 3,00 bruto per liter in rekening worden gebracht.
 8. Rookverbod, meenemen van dieren
  Alle voertuigen zijn niet-rokers voertuigen; roken is verboden in het gehele Voertuig en onder de luifel. Het meenemen van huisdieren is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Schoonmaakkosten die ontstaan door het niet naleven van deze voorwaarden zijn voor rekening van de huurder. Kosten die ontstaan voor ventilatie en/of het verwijderen van verontreiniging door rook, inclusief de gederfde inkomsten door het daardoor voor een bepaalde periode niet kunnen verhuren van het voertuig, zijn voor rekening van de huurder.
 9. Gebreken
  9.1 Gebreken die na aanvang van de huurperiode worden vastgesteld aan het gehuurde voertuig of de uitrusting dienen onverwijld door de huurder aan de verhuurlocatie te worden gemeld.
  9.2 Claims wegens niet nagekomen afspraken door de verhuurder zoals vastgelegd in de overeenkomst dient de huurder binnen een maand na de contractueel afgesproken retourdatum van het voertuig schriftelijk in te dienen. Na afloop van deze termijn kan er alleen nog geclaimd worden als de schuld voor het zich niet houden aan de termijn buiten de huurder ligt.
 10. Handelswijze bij ongevallen
  10.1 In geval van een ongeval, brand, diefstal, wildschade of andere schade dient de verhuurder onmiddellijk de politie in kennis te stellen en te consulteren. Claims van de tegenpartij mogen niet aanvaard worden.
  10.2 De verhuurder is verplicht om de gebeurtenis onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
  10.3 De huurder dient, ook in het geval van geringe schade, een uitvoerig schriftelijk rapport met een schets op te stellen voor de verhuurder. Als het opstellen van het rapport door de huurder wordt nagelaten, om welke reden dan ook, en de verzekering daardoor weigert uit te keren, is de huurder verplicht tot het vergoeden van de schade. Voor het opstellen van het rapport dient het schadeformulier dat bij de voertuigpapieren zit volledig te worden ingevuld. In het bijzonder dienen de namen en adressen van de betrokken personen, eventuele getuigen en de kentekens van de betrokken voertuigen te worden vermeld. De originele ongevallenrapportage dient volledig ingevuld en getekend
  uiterlijk bij de voertuiginname overhandigd te worden.
 11. Reparaties, vervangend vervoer
  11.1 Reparaties die noodzakelijk zijn om de gebruiks- en verkeersveiligheid te waarborgen mag de huurder tot een bedrag van € 150,00 zonder meer laten uitvoeren. Grotere reparaties mogen alleen na toestemming van de verhuurder worden uitgevoerd.
  11.2 Voorgeschoten reparatiekosten worden na overlegging van de betreffende originele kwitantie, alsmede de vervangen onderdelen door de verhuurder vergoed, voor zover de huurder niet aansprakelijk is voor de schade (zie artikel 14). Schade aan banden is uitgesloten van deze regeling.
  11.3 Als de huurder een mankement aan het voertuig constateert en een noodzakelijke reparatie nalaat, dient de huurder de verhuurder het mankement evenwel onmiddellijk te melden en hem een passende termijn voor de reparatie te verlenen. Specifieke nationale omstandigheden (bijv. de infrastructuur) die de reparatie vertragen zijn daarbij niet voor rekening van de verhuurder.
  11.4 Als de camper buiten de schuld van de huurder om wordt vernield, of als het waarschijnlijk is dat het gebruik ervan langere tijd niet mogelijk zal zijn, heeft de verhuurder het recht om de huurder binnen redelijke termijn een gelijkwaardig vervangend voertuig ter beschikking te stellen. Als de verhuurder een gelijkwaardig vervangend voertuig ter beschikking stelt is een opzegging door de huurder uitgesloten. Als de verhuurder in dit geval een camper van een lagere prijscategorie aanbiedt en deze wordt door de huurder geaccepteerd, zal de verhuurder de huurder het prijsverschil van de door de huurder vooruitbetaalde huurprijs restitueren.
  11.5 Als de camper door toedoen van de huurder wordt vernield, of het is waarschijnlijk dat het gebruik ervan door toedoen van de huurder langere tijd niet mogelijk zal zijn, kan de verhuurder het beschikbaar stellen van een vervangend voertuig weigeren. Een opzegging door de huurder is in dit geval uitgesloten. Als de verhuurder op verzoek van de huurder toch bereid is om een vervangend voertuig ter beschikking te stellen, kan hij de huurder de voorkomende transferkosten in rekening brengen.
 12. Verboden gebruik, zorgplicht en verantwoordelijkheden
  12.1 De huurder heeft alleen het recht tot normaal gebruik van het voertuig. Daaronder valt in het bijzonder niet de deelname aan motorsport evenementen en voertuigtests, het vervoeren van licht ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen, evenals het rijden op onverhard en gevaarlijk terrein, het begaan van douaneovertredingen of andere strafbare feiten, ook als deze alleen volgens plaatselijk recht bestraft kunnen worden. Onderverhuur door de huurder is verboden.
  12.2 Het voertuig dient voorzichtig en vakkundig behandeld te worden en altijd volgens de voorschriften afgesloten te worden. De lading dient volgens de voorschriften geborgd te worden. De voor het gebruik geldende voorschriften en technische richtlijnen dienen te worden nageleefd en de onderhoudstermijnen dienen in acht te worden genomen. De voertuigstatus, vooral het olie- en waterpeil evenals de bandenspanning dienen te worden gecontroleerd. De huurder is verplicht om regelmatig te controleren of het voertuig verkeersveilig is.
 13. Reizen in / naar het buitenland
  13.1 Reizen naar het buitenland binnen Europa is mogelijk. Voor ritten naar landen buiten Europa is vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Ritten naar oorlogs- en crisisgebieden zijn verboden. Over de verkeersvoorschriften en wetgeving van de tijdens de huurperiode bezochte landen alsmede de doorreislanden dient de huurder zich zelfstandig te informeren. Hij dient zich te houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften.
 14. Aansprakelijkheid, WA-verzekering met allrisk verzekering
  14.1 Bij schade aan het voertuig, verlies van het voertuig en het schenden van de huurovereenkomst is de huurder in principe aansprakelijk volgens de algemene aansprakelijkheidsvoorschriften.
  (per februari 2017)
  14.2 Tussen de contractanten is een vrijstelling van aansprakelijkheid ter hoogte van een voertuig allriskverzekering met een eigen bijdrage van € 1.250,00 (allrisk) overeengekomen. De vrijstelling van aansprakelijkheid vervalt als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid door de huurder of degene die plaatsvervangend aan deze verplichtingen voldoet is ontstaan. De huurder is ook aansprakelijk voor schade als hij
  a) de schademelding in tegenspraak tot de verplichting van de huurder volgens artikel 10 niet binnen de gestelde termijn of niet volledig of met verkeerde informatie overhandigt.
  b) of zijn plaatsvervanger die aan deze verplichtingen voldoet een vluchtmisdrijf pleegt, de politie niet betrekt bij een ongeluk, of verkeerde informatie geeft over de toedracht van het ongeluk, voor zover het wettelijk belang van de verhuurder bij het vaststellen van de schade hierbij in het geding komt en de overtreding van verplichtingen niet op opzet of grove nalatigheid berusten.
  14.3 De vrijstelling van aansprakelijkheid heeft geen betrekking op het overeengekomen eigen risico en is alleen van toepassing op de huurperiode.
  14.4 De vrijstelling van aansprakelijkheid omvat in het bijzonder niet de rem-, gebruiks- en breukschade, evenals schade die terug te voeren is op het verschuiven van lading, of door verkeerd gebruik (ook meubelbeschadigingen).
  14.5 De bepalingen gelden zowel voor de huurder als ook voor de gerechtigde gebruiker. Voor de niet gerechtigde gebruiker van het voertuig geldt de contractuele vrijstelling van aansprakelijkheid niet.
  14.6 De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor alle overtredingen van verkeers- en verordeningsvoorschriften en andere wettelijke bepalingen evenals alle bezitsverstoringen die hij of derden aan wie hij het voertuig overlaat veroorzaken. De huurder stelt de verhuurder vrij van alle boetes, bekeuringen en overige kosten die instanties of overige autoriteiten inzake zulke overtredingen opleggen aan de verhuurder. De huurder dient bij het gebruik van tolwegen het voorkomende tolgeld tijdig en volledig te voldoen. De huurder stelt de
  verhuurder vrij van alle tolgelden die hij of derden aan wie hij het voertuig overlaat moet betalen.
  14.7 Meerdere huurders zijn samen hoofdelijke schuldenaars.
 15. Opzegging
  De verhuurder heeft het recht om het huurcontract zonder inachtneming van een termijn op te zeggen bij zwaarwegende redenen en in elk geval als de huurder het voertuig op een manier gebruikt die in strijd is met de overeenkomst, het voertuig overlaat aan niet gerechtigde personen, het voertuig grote schade toebrengt, of als de huurder de plichten die uit de overeenkomst voortvloeien ondanks officiële waarschuwingen niet nakomt.
 16. Opslaan en verspreiden van persoonsgegevens
  16.1 De huurder geeft toestemming voor het door de verhuurder verwerken van zijn persoonsgegevens voor het opstellen, uitvoeren of beëindigen van het contract. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de rent easy partners. Het doorgeven aan overige derden zal voor zover nodig alleen plaatsvinden aan bijv. de creditcardmaatschappij van de huurder ten behoeve van de afrekening, de exploitanten van de tolsystemen, evenals de overeenkomstige instanties of autoriteiten ten behoeve van het direct claimen van kosten, tolgelden of boetes en bekeuringen.
  16.2 De verhuurder mag deze gegevens doorgeven via de alarmcentrale en aan derden die een gerechtigd belang hebben, als de bij de verhuur aangegeven gegevens op wezenlijke punten niet correct zijn, of als het gehuurde voertuig niet binnen 24 uur na afloop van het eventueel verlengde huurcontract geretourneerd is, achterstallige huur via gerechtelijke aanmaningsprocedures geïnd moet worden, of als de door de huurder overhandigde cheques niet verzilverd kunnen worden of er sprake is van wisselprotest. Bovendien kunnen gegevens aan alle bevoegde instanties worden doorgegeven die belast zijn met de vervolging van overtredingen en strafbare feiten in het geval dat de huurder daadwerkelijk te kwader trouw heeft gehandeld, of hiervoor genoeg aanwijzingen voorhanden zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er onjuiste informatie is verstrekt met betrekking tot de huur, het overleggen van onjuiste of als verloren gemelde persoonsdocumenten, het niet retourneren van het voertuig, het niet melden van een technisch defect, verkeersovertredingen e.d. Wettelijke verplichtingen voor het doorgeven van gegevens worden door deze regeling niet beperkt.
 17. Diversen
  Alle afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een opheffing van deze bepaling. De huurder kan claims van de verhuurder alleen verwerpen als de tegeneis van de huurder onomstreden, of als er daarover een rechtsgeldige wettelijke bepaling is. De huurder kan het retentierecht alleen uitoefenen als het berust op vorderingen uit deze overeenkomst.
 18. Bevoegde rechtbank, deelbaarheidsbeding
  18.1 Voor alle geschillen uit of over deze overeenkomst is de bevoegde rechtbank de rechtbank in het rechtsgebied van de verhuurder.
  18.2 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of onhaalbaar is of wordt, of de overeenkomst onvolledig is of wordt, dan zal daardoor niet de rest van de overeenkomst tussen de partijen vervallen. In dit geval zijn de partijen verplicht om in te stemmen met een nieuwe bepaling die op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk in de buurt komt van de ongeldige c.q. onhaalbare of onvolledige bepaling. periode niet kunnen verhuren van het voertuig, zijn voor rekening van de huurder.